Điều khoản Dịch vụ- Terms of Service

Điều Khoản Dịch Vụ

1. Chấp Nhận Các Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử Dụng Nội Dung

Tất cả nội dung được cung cấp trên website chỉ mang tính chất thông tin. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tính đúng giờ của thông tin được cung cấp. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web này là tại rủi ro của bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai lệch nào.

3. Hành Vi Của Người Dùng

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý không:

  • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào có hiệu lực.
  • Xâm phạm vào quyền của người khác, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác.
  • Đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung gây xúc phạm, kỳ thị, khiếm nhã hoặc bất kỳ nội dung nào khác gây phản cảm.
  • Cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống, tài khoản hoặc dữ liệu của chúng tôi.
  • Thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm gián đoạn hoặc can thiệp vào chức năng của trang web hoặc trải nghiệm của người dùng khác.

4. Liên Kết Đến Các Trang Web Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web thứ ba nào. Các tương tác của bạn với những trang web này là hoàn toàn giữa bạn và bên thứ ba, và chúng tôi khuyến nghị xem xét lại các điều khoản và chính sách bảo mật của họ.

5. Khuyến Nghị

Tất cả nội dung trên website được cung cấp “nguyên vẹn” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ biểu đạt hoặc bảo đảm nào liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính thích hợp của nội dung cho bất kỳ mục đích nào.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi và các đối tác, cộng tác viên của nó không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, kết quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào chứa trong đó.

7. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau mọi thay đổi, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản đã sửa đổi.

8. Luật Quản Lý

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ tuân thủ và được hiểu theo các luật của phạm vi mà trang web hoạt động.

9. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua admin@moykid.com

Bằng cách truy cập website này, bạn đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ này.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.

*****

Terms of Service

1. Acceptance of Terms

Welcome! By accessing or using our website, you agree to comply with and be bound by these Terms of Service. If you do not agree to these terms, please refrain from using our site.

2. Use of Content

All content provided on the website is for informational purposes only. The content is subject to change without notice, and we do not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. The use of any information on this website is at your own risk, and we shall not be held liable for any inaccuracies.

3. User Conduct

When using our website, you agree not to:

  • Violate any applicable laws or regulations.
  • Infringe upon the rights of others, including copyrights, trademarks, privacy, or any other proprietary rights.
  • Post or transmit any offensive, obscene, defamatory, or otherwise objectionable content.
  • Attempt to gain unauthorized access to our systems, accounts, or data.
  • Engage in any conduct that may disrupt or interfere with the functionality of our website or the experience of other users.

4. Third-Party Links

Our website may contain links to third-party websites or services that are not owned or controlled by us. We are not responsible for the content, policies, or practices of any third-party websites. Your interactions with these websites are solely between you and the third party, and we recommend reviewing their terms and privacy policies.

5. Disclaimer

All content on the website is provided “as is” without warranties of any kind, whether express or implied. We make no representations or warranties regarding the accuracy, reliability, or suitability of the content for any purpose.

6. Limitation of Liability

Forever.com and its affiliates, partners, and contributors shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising from the use of our website or any content contained therein.

7. Changes to Terms

We reserve the right to modify or revise these Terms of Service at any time. By continuing to use our website after any changes, you agree to be bound by the revised terms.

8. Governing Law

These Terms of Service shall be governed by and construed in accordance with the laws of the jurisdiction in which the website operates.

9. Contact Us

If you have any questions or concerns about these Terms of Service, please contact us at admin@moykid.com

By using the website, you agree to these Terms of Service.

Thank you for visiting our website.