Miễn trừ trách nhiệm- Disclaimer

Miễn Trừ Trách Nhiệm

1. Nội Dung Thông Tin

Thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ đầy đủ hoặc tính cập nhật của thông tin. Việc sử dụng thông tin từ trang web này là tại nguy cơ riêng của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trang web này.

2. Nội Dung Tham Khảo

Trang web có thể chứa liên kết đến các tài liệu hoặc nguồn tham khảo từ bên ngoài. Việc sử dụng các tài liệu hoặc thông tin này là tùy ý của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính hợp pháp của nội dung tham khảo từ các nguồn bên ngoài.

3. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Trang web này không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, kết quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web này, bao gồm mọi hình thức bị mất lợi nhuận, mất doanh số kinh doanh, mất dữ liệu hoặc bất kỳ mất mát nào khác.

4. Thay Đổi Nội Dung

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của nội dung trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo tính liên tục hoặc tính đúng giờ của nội dung trang web.

5. Thay Đổi Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc điều chỉnh Trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi.

6. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua admin@moykid.com

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi.

Disclaimer Page

1. Information Content

The information on the this website is for reference purposes only and provides general informational intent. We do not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of the information. The use of information from this website is at your own risk. We are not responsible for any damages or losses arising from the use or reliance on information from this website.

2. Reference Content

The website may contain links to external documents or reference sources. The use of these materials or information is at your discretion, and we are not responsible for the accuracy or legality of the reference content from external sources.

3. Legal Disclaimer

The website is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising from the use or inability to use the information on this website, including any form of lost profits, business revenue loss, data loss, or any other losses.

4. Content Changes

We reserve the right to change, modify, or remove any part of the website’s content without prior notice. We do not guarantee the continuous or real-time nature of the website’s content.

5. Changes to the Disclaimer

We retain the right to change or modify this Disclaimer Page at any time. Continuing to use the website after any changes implies your acceptance of the amended terms.

6. Contact Us

If you have any questions or concerns regarding this Disclaimer Page, please contact us at admin@moykid.com

By accessing this website, you agree to abide by these disclaimer terms.

Thank you for using our website.